GDPR

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) Landegren Jurist AB (559357-1853) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata kundens intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter har sin rättsliga grund i bland annat dataskyddsförordningen samt bokföringslagen. De angivna författningarna tillåter bl.a. att behandling sker i syfte att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot våra kunder/registrerade och mot andra regelverk. Författningarna tillåter även, efter en intresseavvägning där bl.a. den registrerades eventuella invändningar mot behandlingen beaktas, att behandling av personuppgifter sker för bolagets berättigade intressen av att administrera våra tjänster och verksamheter på ett effektivt sätt samt av att tillvarata våra civilrättsliga rättigheter och förpliktelser. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan bolaget och den registrerade, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar företaget enligt nämnda regelverk och grund ovan, under en tid om 10 år från dagen för ärendets slutförande alternativt från slutfakturas förfallodag samt för skälig gallringstid eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Den registrerade har rätt att kostnadsfritt begära information från företaget om användningen av de personuppgifter som rör denne. Vi kommer på begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Den registrerade har vidare rätt att begära att personuppgifterna inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Den registrerade har också rätt att få del av sina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som den registrerade anvisar]. Om den registrerade är missnöjd med vår behandling kan den lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Den registrerade kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där han/hon bor eller arbetar. Kontakta oss på e-post info@landegrenjurist.se eller adress nedan om några frågor uppstår rörande vår personuppgiftsbehandling. Landegren Juristbyrå AB Hällsbovägen 14 193 32 Sigtuna.